Uniblitz AI25 Motorized Iris Diaphragm (Auto Iris)
AI25 Auto Iris

Now Available


From $975.00 Select options
Uniblitz CS25 25mm Optical Shutter
CS25 25mm Optical Shutter
CS25 25mm Optical Shutter

Current Lead Time: 8 – 10 weeks


From $595.00 Select options
Uniblitz CS35 35mm Optical Shutter
CS35 35mm Optical Shutter
CS35 35mm Optical Shutter

Current Lead Time: 8 – 10 weeks


From $605.00 Select options
CS45 45mm Optical Shutter
Uniblitz CS45 45mm Optical Shutter - Housed
CS45 45mm Optical Shutter

Current Lead Time: 8 – 10 weeks


From $605.00 Select options
CS65 65mm Optical Shutter
CS65 65mm Optical Shutter

Current Lead Time: 8 – 10 weeks


From $935.00 Select options
CS90 90mm Optical Shutter
CS90 90mm Optical Shutter

Current Lead Time: 10 – 12 weeks


From $3,460.00 Select options
DSS10B 10mm Laser Shutter
DSS10B 10mm Laser Shutter
DSS10B 10mm Laser Shutter

Current Lead Time: 4 – 5 weeks


From $420.00 Select options
DSS25B 25mm Optical Shutter
DSS25B 25mm Optical Shutter
DSS25B 25mm Optical Shutter

Current Lead Time: 4 – 5 weeks


From $420.00 Select options
DSS35B 35mm Optical Shutter
DSS35B 35mm Optical Shutter
DSS35B 35mm Optical Shutter

Current Lead Time: 4 – 5 weeks


From $685.00 Select options
LS2 2mm Laser Shutter
LS2 2mm Laser Shutter

Current Lead Time: 4 – 5 weeks


From $725.00 Select options
LS3 3mm Laser Shutter
LS3 3mm Laser Shutter

Current Lead Time: 4 – 5 weeks


From $725.00 Select options
LS6 6mm Laser Shutter
LS6 6mm Laser Shutter

Current Lead Time: 4 – 5 weeks


From $725.00 Select options
NS25B 25mm Optical Shutter
NS25B 25mm Optical Shutter
NS25B 25mm Optical Shutter

Current Lead Time: 4 – 5 weeks


From $630.00 Select options
Uniblitz NS35B 35mm Optical Shutter
NS35B 35mm Optical Shutter
NS35B 35mm Optical Shutter

Current Lead Time: 4 – 5 weeks


From $630.00 Select options
Uniblitz NS45B 45mm Optical Shutter
NS45B 45mm Optical Shutter
NS45B 45mm Optical Shutter

Current Lead Time: 4 – 5 weeks


From $665.00 Select options
NS65B 65mm Optical Shutter
NS65B 65mm Optical Shutter

Current Lead Time: 4 – 5 weeks


From $975.00 Select options
Uniblitz TS6B 6mm Laser Shutter - Angle
Uniblitz TS6B 6mm Laser Shutter - Profile
TS6B 6mm Laser Shutter

Current Lead Time: 4 – 5 weeks


From $375.00 Select options
Uniblitz VS14 14mm Optical Shutter
VS14 14mm Optical Shutter
VS14 14mm Optical Shutter

Current Lead Time: 4 – 5 weeks


From $395.00 Select options
Uniblitz VS25 25mm Optical Shutter
Uniblitz VS25 25mm Optical Shutter
VS25 25mm Optical Shutter

Current Lead Time: 4 – 5 weeks


From $395.00 Select options
Uniblitz VS35 35mm Optical Shutter
VS35 35mm Optical Shutter
VS35 35mm Optical Shutter

Current Lead Time: 4 – 5 weeks


From $610.00 Select options